چه چیزهایی روزه را باطل می‌ کند؟

چه چیزهایی روزه را باطل می‌ کند؟

9 چيز روزه را باطل می‌كند كه خوردن و آشاميدن، دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص) و جانشينان پيغمبر (ع) از جمله این موارد هستند.

چه چیزهایی روزه را باطل میکندبه گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ماه مبارک رمضان فرصتی است تا از برکت سفره الهی بهره‌مند شویم،  روزه گرفتن يکی از اعمالی است که در این ماه انجام می دهیم ؛در این گزارش به  کارهایی كه روزه را باطل مى‌كند می پردازیم که در ادامه می خوانید:

9 چیز روزه را باطل می‌کند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع)، رساندن غبار غلیظ به حلق،فرو بردن تمام سر در آب، باقى ماندن بر جنابت و حیض تا اذان صبح،،اماله کردن با چیزهاى روان،قى کردن است که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته ایم .

خوردن و آشامیدن

اگر روزه‌دار عمدا چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می‌شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت، چه کم باشد یا زیاد.

حتى اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل می‌شود مگر آنکه رطوبت مسواک در آب دهان طورى از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود.

چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند؟

اگر موقعى که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدا فرو برد روزه‌اش باطل است و به دستورى که بعدا گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می‌شود.

اگر روزه‌دار سهوا (غیرعمدی) چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش باطل نمی‌شود.

احتیاط واجب آن است که روزه‏دار از استعمال آمپولى که به جاى غذا به کار مى رود خوددارى کند ولى تزریق آمپولى که عضو را بى حس می‌کند یا به جاى دوا استعمال می‌شود اشکال ندارد.

اگر روزه‏دار چیزى را که لاى دندان مانده است عمدا فرو ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود.

کسى که می‌خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند، ولى اگر بداند غذایى که لاى دندان مانده در روز فرو مى رود، چنانچه خلال نکند و چیزى از آن فرو رود روزه‌اش باطل می‌شود، بلکه اگر فرو هم نرود، بنابر احتیاط واجب باید قضاى آن روز را بگیرد.

فرو بردن آب دهان، اگر چه به‌ واسطه‌ی خیال کردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی‌کند.

فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضاى دهان نرسیده اشکال ندارد ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.

گر روزه دار به قدرى تشنه شود که بترسد از تشنگى بمیرد، می‌تواند به اندازه‌اى که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد، ولى روزه او باطل می‌شود و اگر ماه رمضان باشد باید در بقیه روز از انجام دادن کارى که روزه را باطل می‌کند خوددارى نماید.

جویدن غذا براى بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلق نمی‌رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد روزه را باطل نمی‌کند ولى اگر انسان از اول بداند که به حلق مى رسد چنانچه فرو رود روزه‌اش باطل می‌شود و باید قضاى آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است.

انسان نمی‌تواند براى ضعف روزه را بخورد، ولى اگر ضعف او به قدرى است که معمولا نمی‌شود آن را تحمل کرد خوردن روزه اشکال ندارد.

قی کردن

هرگاه روزه‏ دار عمدا قى کند ،چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد روزه‏اش باطل می‌شود، ولى اگر سهوا یا بی‌اختیار قى کند، اشکال ندارد.

اگر در شب چیزى بخورد که می‌داند به واسطه خوردن آن در روز بی‌اختیار قى می‌کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید.

اگر روزه ‏دار بتواند از قى کردن خوددارى کند، چنانچه براى او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خوددارى نماید.

چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند؟

اگر سهوا چیزى را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه است، چنانچه به قدرى پایین رفته باشد که اگر آن را داخل شکم کند خوردن نمی‌گویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.

اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن چیزى از گلو بیرون می‌آید، نباید عمدا آروغ بزند، ولى اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزى در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بى‌اختیار فرو رود، روزه‏اش صحیح است.

فرو بردن سر در آب

اگر روزه‌دار عمدا تمام سر را در آب فرو ببرد، اگرچه باقى بدن او از آب بیرون باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضاى آن روزه را بگیرد ولى اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقدارى از سر بیرون باشد روزه او باطل نمی‌شود.

اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد روزه‏اش باطل نمی‌شود.

اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه‏اش صحیح است.

اگر سر زیر آب برود ولى مقدارى از موها بیرون بماند روزه باطل می‌شود.

احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب هم فرو نبرد ولى در آبهاى مضاف دیگر یا چیزهاى دیگر که روان است، اشکال ندارد.

اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد یا فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی‌شود.

اگر برحسب عادت، با افتادن در آب، سرش زیر آب مى رود؛ چنانچه با توجه به این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه‏اش باطل می‌شود.

اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد یا دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است یا آن کس دست خود را بردارد، باید فورا سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد، روزه‏اش باطل می‌شود.

اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحیح است.

اگر بداند که روزه است و عمدا براى غسل سر را در آب فرو برد، چنانچه روزه او روزه واجبى باشد مثل روزه کفاره که وقت معینى ندارد، غسل صحیح و روزه باطل می‌باشد ولى اگر مثل روزه‌ی نذری در روز معین واجب در زمان معین باشد، اگر با فرو بردن سر در آب قصد غسل کند روزه او باطل است و بنابر احتیاط واجب غسل او هم باطل است، مگر آن که در زیر آب یا در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در این صورت غسل او صحیح است و اما اگر روزه ماه رمضان باشد، هم غسل و هم روزه باطل است مگر آن که در همان زیر آب توبه نماید و در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در این صورت غسل او صحیح است.

اگر براى آنکه کسى را از غرق شدن نجات دهد، سر را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد، روزه‏اش باطل است.

رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می‌کند، چه غبار چیزى باشد که خوردن آن حلال است، مثل آرد، یا غبار چیزى باشد که خوردن آن حرام است.

رساندن غبار غلیظ به حلق

اگر به واسطه باد، غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این که متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزه اش باطل می‌شود.

اگر روزه دار مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه یقین داشته که به حلق نمی‌رسیده روزه‏اش صحیح است.

اگر به واسطه باد، غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این که متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزه اش باطل می‌شود.

اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند یا بی‌اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه‏اش باطل نمی‌شود و چنانچه ممکن است باید آن را بیرون آورد.

دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص)

اگر روز‏ه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها، به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان آن حضرت(ع) عمدا نسبت دروغ بدهد اگر چه فورا بگوید دروغ گفتم یا توبه کند روزه او باطل است و احتیاط واجب آن است که حضرت زهرا(سلام الله علیها) و سایر پیغمبران و جانشینان آنان هم در این حکم فرقى ندارند.

اگر بخواهد خبرى را که نمی‌داند راست است یا دروغ، نقل کند، بنابر احتیاط واجب باید از کسى که آن خبر را گفته یا از کتابى که آن خبر در آن نوشته شده، نقل نماید لیکن اگر خودش هم خبر بدهد روزه‏اش باطل نمی‌شود.

اگر چیزى را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر(ص) نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمی‌شود.

اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) روزه را باطل می‌کند و چیزى را که می‌داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعدا بفهمد آن چه را که گفته راست ‏بوده، روزه اش صحیح است.

چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند؟

اگر دروغى را که دیگرى ساخته عمدا به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع) نسبت دهد، روزه اش باطل می‌شود، ولى اگر از قول کسى که آن دروغ را ساخته نقل کند، اشکال ندارد.

اگر از روزه ‏دار بپرسند که آیا پیغمبر(صلى الله علیه و آله و سلم) چنین مطلبى فرموده اند و او جایى که در جواب باید بگوید نه، عمدا بگوید بلى، یا جایى که باید بگوید بلى، عمدا بگوید نه، روزه اش باطل می‌شود.

اگر از قول خدا یا پیغمبر(ص) حرف راستى را بگوید، بعد بگوید دروغ گفتم یا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد و فرداى آن روز که روزه می‌باشد بگوید آنچه دیشب گفتم راست است، روزه اش باطل می‌شود.

احکام چیزهایى که روزه را باطل می‌کند:

اگر انسان عمدا و از روى اختیار کارى که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود و چنانچه از روى عمد نباشد اشکال ندارد، ولى جنب اگر بخوابد و به تفصیلى که در مساله گفته شد تا اذان صبح غسل نکند، روزه او باطل است.

اگر روزه‏دار سهوا یکى از کارهایى که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و به خیال این که روزه‏اش باطل شده، عمدا دوباره یکى از آنها را بجا آورد، روزه او باطل می‌شود.

اگر چیزى به زور در گلوى روزه‌دار بریزند یا سر او را به زور در آب فرو ببرند، روزه او باطل نمی‌شود، ولى اگر مجبورش کنند که روزه خود را باطل کند مثلا به او بگویند اگر غذا نخورى ضرر مالى یا جانى به تو مى زنیم و خودش براى جلوگیرى از ضرر، چیزى بخورد، روزه او باطل می‌شود.

روزه‌دار نباید جایى برود که می‌داند چیزى در گلویش می‌ریزند یا مجبورش می‌کنند که خودش روزه خود را باطل کند، اما اگر قصد رفتن کند و نرود یا بعد از رفتن چیزى به خوردش ندهند، روزه او صحیح است و چنانچه از روى ناچارى کارى که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود ولى اگرچیزى در گلویش بریزند، باطل شدن روزه او محل اشکال است.

 

آنچه براى روزه‌دار مکروه است:

ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن، در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد.

انجام دادن هرکارى که مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف مى شود.

بوکردن گیاهان معطر

نشستن زن در آب

استعمال شیاف

خیس کردن لباسى که در بدن دارد.

کشیدن دندان و هرکارى که به واسطه آن از دهان خون بیاید

مسواک کردن با چوب تَر

 

انتهای پیام/

 

چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند؟ - باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir › فرهنگی هنری › قرآن و عترت
۳ ساعت پیش - 9 چيز روزه را باطل می‌كند كه خوردن و آشاميدن، دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص) و جانشينان پيغمبر (ع) از جمله این موارد هستند.
مسأله ۱۵۵۱ هشت چیز روزه را باطل میکند: اوّل: خوردن و آشامیدن. دوّم: جماع. سوّم: استمناء. و استمناء آن است: که مرد با خود یا به‌وسیله دیگری بدون جماع، کاری کند که منی از او ...

چیزهایی که روزه را باطل میکند - پرتال امام خمینی

www.imam-khomeini.ir/fa/c78_63567/کتاب/.../چیزهایی_که_روزه_را_باطل_میکند
۸ شهریور ۱۳۹۵ - مساله 1572ـ نُه چیز روزه را باطل می کند. . اول: خوردن و آشامیدن، دوم: جماع، سوم: استمناء، و استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او ...
چيزهايي كه روزه را باطل مي كند مسأله 1581. نه چيز روزه را باطل مي كند: اول خوردن و آشاميدن. دوم جماع. سوم استمناء. چهارم دروغ‌بستن به خداوند متعال و پيغمبر و جانشينان ...

چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟ - میهن فال

www.mihanfal.com › ادبیات و مذهب › دین و احکام
روزه دار باید از <اذان صبح > تا <مغرب > از برخى کارها بپرهیزد و اگر پرهیز نکند, روزه اش باطل مى شود, به مجموعهء این کارها <مُبطلاتِ روزه.
بررسی چیزهایی که روزه در ماه مبارک رمضان را باطل می کنند : آب، گرد و غبار، دروغ گفتن، خوردن و آشامیدن، باقى ... نه چیز روزه را باطل می‌کند که برخی از آن‌ها عبارتند از:.

احکام روزه (از رساله امام خمینی(ره))

https://hawzah.net/fa/Article/View/70849
۳. احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند; ۴. آنچه برای روزه دار مکروه است; ۵. جاهایی که قضا و کفاره واجب است; ۶. کفاره روزه; ۷. جاهایی که فقط قضای روزه واجب است; ۸.
احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند. مسأله 1653- اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه او باطل می شود1، و چنانچه از روی عمد نباشد ...

چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند؟ - وبسوار

websavar.ir/fa/news/3588/چه-چیزهایی-روزه-را-باطل-می‌کند
۱۸ تیر ۱۳۹۳ - هشت چیز روزه را باطل می‌کند: اوّل: خوردن و آشامیدن. دوّم: جماع. سوّم: استمناء؛ و استمناء آن است: که مرد با خود یا به وسیله دیگری بدون جماع، کاری کند که منی ...

مواردی که روزه را باطل می کند!! - تبیان

https://article.tebyan.net › صفحه اصلي › احکام اسلامی › احکام عبادی › روزه
۳۰ تیر ۱۳۹۲ - نه چیز روزه را باطل می کند: 1. خوردن و آشامیدن؛ 2. جماں 3. استمناء؛ 4. دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر _ صلی الله علیه و آله و سلم _ ؛ 5.
برخی چیزهایى كه روزه را باطل می‌كند نه چیز روزه را باطل می‌كند كه برخی از آن‌ها عبارتند از ۱ خوردن و آشامیدن ۲ دروغ بستن به خدا و پیغمبر.

چه كارهايي روزه را باطل مي كند | هدانا | HADANA.IR

hadana.ir › 1- احكام › احكام روزه › چه كارهايي روزه را باطل مي كند
۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - چه كارهايي روزه را باطل مي كند ... نُه چيز روزه را باطل مى‌‌کند: اول: خوردن و آشاميدن دوم:آميزش جنسى،سوم:آن‌که کارى کند که منى از او بيرون آيد.(استمنا) ...

رساله آموزشی | احکام روزه - khamenei.ir

farsi.khamenei.ir/news-content?id=26781
۸ تیر ۱۳۹۳ - به کارهایی که روزه را باطل می‌کند «مفطرات روزه» می‌گویند. خوردن و آشامیدن ۱. اگر روزه‌دار عمداً و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد روزه‌ی او باطل می‌شود، خواه ...

احکام روزه - بیتوته

www.beytoote.com/religious/din-ahkam/sentence-fast.html
احکام روزه. سئوال 1_ روزه چگونه عبادتي است؟ جواب_ عبادتي است که انسان براي انجام فرمان خدا، از اذان صبح تا اذان مغرب، از چيزهايي که روزه را باطل مي کند خودداري نمايد.

مبطلات روزه - بیتوته

www.beytoote.com/religious/din-ahkam/dissolvent-day1.html
اگر روزه دار عمدا چيزي بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مي شود، چه خوردن و آشاميدن آن ... ولي تزريق آمپولي كه عضو را بي حس مي كند يابه جاي دوا استعمال مي شود، اشكال ندارد.
نه چيز روزه را باطل می‌كند كه برخی از آن‌ها عبارتند از: ۱- خوردن و آشاميدن ۲- دروغ بستن به خدا و پيغمبر(ص) و جانشينان پيغمبر(ع) ۳- رساندن غبار غليظ به حلق

چه چیزهایی روزه را باطل می کنند؟ - خالد المصلح

https://www.almosleh.com/ar/index-fa-show-32918.html
علاوه بر سه مورد مذکور استفراغ عمدی نیز روزه را باطل می کند زیرا در کتاب های سنن و مسند امام احمد از حدیث هشام از محمد بن سیرین، از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که ...

چيزهايي كه روزه را باطل مي كند - Aviny.com

old.aviny.com/Ahkam/ResalehSafiGolpaygani/resale88.aspx
نه چيز روزه را باطل مي كند: اول خوردن و آشاميدن. دوم جماع. سوم استمناء. چهارم دروغ بستن به خداوند متعال و پيغمبر و جانشينان پيغمبر:. پنجم رساندن غبار غليظ به ...

مبطلات روزه برخی چیزهایی که روزه را باطل می کند - آفتاب

www.aftabir.com › مقالات › دین و اندیشه › احکام
۴ خرداد ۱۳۹۶ - نه چیز روزه را باطل می کند که برخی از آن ها عبارتند از ۱ خوردن و آشامیدن ۲ دروغ بستن به خدا و پیغمبر ص و جانشینان پیغمبر ع ۳ رساندن غبار غلیظ به ...

چيزهايي كه روزه را باطل ميكند

persian.shirazi.ir/upload/books/resaleh/Pages/48.htm
هشتم: اِماله كردن با چيز روان. نهم: قى كردن. و احكام آن در مسائل ذيل بيان مى شود. 1 - خوردن و آشاميدن مسأله 1712: اگر روزه دار عمداً چيزى بخورد و يا بياشامد، روزه او باطل مى ...

مبطلات روزه - بهجت

v0.bahjat.ir/index.php/ahkam/resaleh/319-2011-09-07-02-40-00.html
مبطلات روزه. نُه چيز روزه را باطل می‌کند : ١ـ خوردن و آشاميدن؛. ٢ـ جماع؛. ٣ـ استمناء (استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بيرون آيد)؛. ۴ـ دروغ بستن به خدا و ...

آیا نزدیکی روزه را باطل میکند - ازدواج و آموزش مسائل جنسی و ...

www.asheghi4u.blogsky.com/1393/04/07/post.../آیا-نزدیکی-روزه-را-باطل-میکند
۷ تیر ۱۳۹۳ - آیا نزدیکی روزه را باطل میکند. احکام نزدیکی در ماه رمضان. احکام نزدیکی درماه رمضان، آمیزش جنسی درماه رمضان. خداونددر آیه 187 سوره بقره می‌فرماید:.

احکام روزه

www.lankarani.com/far/hkm/mslnos/ramadan.htm
چيزهايي که روزه را باطل مي کند. خوردن و آشاميدن 11 اگر از خواب بيدار شوم و با ساعت و تلوزيون خيال کنم که صبح نشده و در حين خوردن متوجه شوم صبح شده حکم ان ...
۳۰ مرداد ۱۳۸۸ - چیزهایی که روزه را باطل میکند. مفطرات روزه ده چیز است: ۱ خوردن. ۲ آشامیدن. ۳ نزدیکى کردن با همسر. ۴ استمناء، یعنى: با خود کارى کند که از او منى ...
۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۴- استمناء (جلق زدن) روزه را باطل مي كند و قضا آن روز را واجب مي گرداند اما آگر ... كه از روي فراموشي يا اجبار چيزي بخورد يا بياشامد روزه اش صحيح است.

احکام روزه قضا - Noori Hamedani

www.noorihamedani.com/tree/soum.htm
رفتن به احکام چيزهائي که روزه را باطل مي‌کند - ... و از روي اختيار کاري که روزه را باطل مي‌کند انجام دهد، روزه ا و ... جلوگيري از ضرر چيزي بخورد، روزه او باطل مي‌شود.
۲۹ تیر ۱۳۹۲ - حجت‌الاسلام فلاح‌زاده بین نماز ظهر و عصر به امامت رهبر معظم انقلاب احکامی در باب مبطلات روزه گفت.

جهان نيوز - چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند

jahannews.com/news/522156/چیزهایی-روزه-باطل-می-کند
۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۹ چیز روزه را باطل می‌کند که خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع) از جمله این موارد هستند.

پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت آيت الله العظمي مظاهري-روزه ...

www.almazaheri.org/.../Index.aspx?...استفتائات%20روزه...روزه%20سلوک%20پرهي...
و آيا فقط موجب قضا مي‌شود يا کفاره هم دارد؟ v مفطرات اگر سهواً باشد، ضرر به روزه نمي‌زند. سؤال21 اگر روزه‌داري را مجبور کنند که روزۀ خود را با چيز حرامي باطل کند و او ...

آخرین خبر | احکام/ چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند؟

akharinkhabar.ir/interestings/4245487/احکام-چه-چیزهایی-روزه-را-باطل-می‌کند
۴ اسفند ۱۳۷۵ - 9 چیز روزه را باطل می‌کند که برخی از آن‌ها عبارتند از: خوردن و آشامیدن،دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع)، رساندن غبار غلیظ به ...

چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند؟ - ایران اکونومیست

iraneconomist.com/fa/news/219982/چه-چیزهایی-روزه-را-باطل-می‌کند
۳ ساعت پیش - 9 چيز روزه را باطل می‌كند كه خوردن و آشاميدن، دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص) و جانشينان پيغمبر (ع) از جمله این موارد هستند.

آنچه كه روزه را باطل مي كند | وااسلاماه

vaislamah.com/آنچه-كه-روزه-را-باطل-مي-كند/
4-استمنا'(جلق زدن )روزه را باطل مي كند و قضا'آن روز را واجب مي گرداند ,اما آگر ... يا اجبا ر ,كسي كه از روي فراموشي يا اجبار چيزي بخورد يا بياشامد روزه اش صحيح است .
۷ خرداد ۱۳۹۶ - فرو بردن‌ آب‌ دهان‌ خويش. بدون‌ اختيار فرو رفتن‌ مگس‌ و يا دود و غبار در حلق. از تمام‌ موارد ياد شده‌ نه‌ روزه‌ باطل‌ مي‌شود و نه‌ كراهتي‌ در آن‌ به‌ وجود مي‌آيد.

چه چیزهایی روزه را باطل می‌کند؟ - روزپلاس

www.roozplus.com/fa/news/81183/چه-چیزهایی-روزه-را-باطل-می‌کند
۵۴ دقیقه پیش - 9 چيز روزه را باطل می‌كند كه خوردن و آشاميدن، دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص) و جانشينان پيغمبر (ع) از جمله این موارد هستند.

A. V. M on Instagram: “ چه چیزهایی روزه را باطل می کند ...

https://www.instagram.com/p/BUzkJkYgOqx/
116 Likes, 2 Comments - A. V. M (@vares_baluch) on Instagram: “ چه چیزهایی روزه را باطل می کند ؟ الحمدلله، هر یک از شش مورد زیر روزه را ...
۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۹ چیز روزه را باطل می‌کند که خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع) از جمله این موارد هستند.

احکام و فتاوای حضرت آیت الله فیاض درباره روزه و ماه مبارک ...

www.shafaqna.com/.../78621-احکام-و-فتاوای-حضرت-آیت-الله-فیاض-درباره-روزه-و-ماه...
۱۱ تیر ۱۳۹۳ - چيزهايي كه روزه را باطل مي‌كند 1ـ خوردن وآشاميدن مطلق خوردن وآشاميدن اگرچه كم باشد حتی خوردن آنچه كه بين دندانها باقی مانده و خوردن آنچه كه غير متعارف ...
۲۳ مرداد ۱۳۹۰ - به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا،ایشان در مساله 1335 آورده است: کارهایی که روزه را باطل می کند بنابر احتیاط 9 چیز است: خوردن و آشامیدن، جماع، ...

روزه در اسلام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/روزه_در_اسلام
روزه در اسلام یا صیام عملی است که انسان از اذان صبح تا اذان مغرب از چیزهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید. روزه از آداب مذهبی است که برای معتقدین به عنوان ...

چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟ - الو دکتر

https://www.alodoctor.com/social/details/34740/چه-چیزهایی-روزه-را-باطل-می-کند؟
روزه هم در بعد اخلاقی و هم از نظر اجتماعی، بهداشتی، روانی، تأمین صحت و سلامتی انسان آثار فراوانی دارد. چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟ روزه دارای ابعاد گوناگون و آثار ...
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا،ایشان در مساله ۱۳۳۵ آورده است: کارهایی که روزه را باطل می کند بنابر احتیاط ۹ چیز است: خوردن و آشامیدن، جماع، استمناء، دروغ بستن به ...

استفتائات مبطلات روزه فاضل لنکرانی ره

www.mohsenzadeh.ir/i-ah/item/17-ah-710624867.html
۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - استفتائاتی در خصوص «چيزهايي که روزه را باطل مي کند» از محضر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی «رحمه الله» خوردن و آشاميدن11 اگر از خواب بيدار ...